@Tokyo Fashion

@Tokyo Fashion: Japanese shironuri artist Minori (@minori00mon) on the street in Harajuku with h…