@Tokyo Fashion

Tokyo Fashion: 19-year-old Japanese student Kaeru (@kaeru_0921) at Bunka Fashion College in Tok…