@Tokyo Fashion

Tokyo Fashion: Japanese shironuri artist Minori (@minori00mon) wearing handmade, remake, and vi…